Asha Milar
Sardarjichem Computer
Posted On: 27/12/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÀzÁðgïfZÉA PÀA¥ÀÆålgï
¸ÀzÁðgïfZÉA PÀA¥ÀÆålgï PÁªÀiï PÀj£Á eÁ¯ÉA. vÁuÉ PÀA¥ÀÆålgÁZÁå PÉÆ¯ï ¸ÉAlgÁPï ¥sÉÆãï PɯÉA. vÁå PÀIJxÁªïß j¹ÃªÀgï GPÀ¯ÉÆè DªÁeï DAiÀiÁ̯ÉÆ.
 
ºÀ¯ÉÆ, UÀÄqï ªÉÆäðAUï. PÀ¸À¯ÉÆ ¸ÀªÀĸÉÆì vÀÄPÁ zsÉƸÁÛ?
 
ªÀÄíeÉA PÀA¥ÀÆålgï N£ï eÁAiÀiÁß.
 
N.PÉ. DvÁA vÀÄeÁå ¹ÌçãÁ ªÀAiÀiïæ QvÉA ¢¸ÁÛ?
 
PÁ¼ÉÆ gÀAUï ¸ÉÆqÁè ågï PÀ¸À¯ÉAAiÀiï ¢¸Á£Á.
 
RAAiÉÄÑA vÀÄeÉA PÀA¥ÀÆålgï?
 
zsÀªÁå gÀAUÁZÉA.
 
RAAiÀiÁÑ å PÀA¥É¤ZÉA?
 
«AqÉÆøï.
 
¸ÀªÀiÁ. vÀÄeÉA ¥ÀªÀgï ¸À¥ÁèAiÀiï PÉç¯ï ¥ÀjPÁë PÀgï.
 
N.PÉ. ¸ÀPÀÌqï ¸ÁPÉðA D¸Á. ¹éZï ¸ÀAiÀiïÛ WÁ¯Áå.
 
¥ÀèUï ²PÁðAiÀiÁè¬ÄÎ?
 
£Á. bÉ. vÉA KPï «¸Áæ¯ÉÆA. KPï «Ä£ÀÄmï. DvÁA ¥ÀèUï WÁ¯ïß PÀA¥ÀÆålgï M£ï PÀvÁðA.
 
DvÁAAiÀiï PÁªÀiï ¢¸Á£ÁAV?
 
¢¸ÁÛ. ¥Á¸ïªÀqïð «ZÁvÁð.
 
DvÁA vÀÄA PÀAmÉÆæïï, D¯ïÖ, r°Ãmï zÁA¨ï.
 
zÁA¨ÉèA.
 
DvÁA vÀÄeÁå PÀA¥ÀÆålgÁZÉgï mÁ¸ïÌ ªÉÄ£Édgï ªÀÄíuï DAiÉÄèAV?

ªÀíAiÀiï CeÁå¥ï! vÉA vÀÄPÁ PÀ±ÉA ¢¸ÉèA?
 
vÉA D¸ÉÆA. DvÁA PÀA¥ÀÆålgï ¯ÉÆUï M£ï eÁ¯ÉAV?
 
£Á ªÀÄÆ... bÉ
 
vÀÄA ¦¹AiÀÄÄZÁå ¥ÁmÁè å£ï ¸Àªïð PÉç¯ÁA ¸ÁQðA ²PÁðAiÀiÁè åAwÎ ¥À¼É.
 
¸Àªïð ¸ÁQðA ²PÁðAiÀiÁè åAvï. ¥ÀÆuï ¨ÁjPï zsÀÄAªÀgï AiÉÄAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯Á.
 
zsÀÄAªÀgï gÁªÀAªïÌ PÀ¸À¯ÉAAiÀiï PÀªÀiÁAqï D¸ÁV?
 
vÀPÀëuï ¥ÀªÀgÁZÉÆ ¹éZï M¥sï PÀgï!
 
 
D.±Á. «Ä¯Ágï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Asha Milar to KonkaniFriends.com
  Vanthigi
  Bapaik Tharnatea Dhuvechem Patr
  Fhatt
  Kaliz Chor
  Svarthi Dakther
  Barathiyanchim Dhabajik Lagnam
  Dev Kaimsar Asa?
  Kaliz Chor
  Kombi Rasthiear Kiteak Uthartheli
  Gonieo Chad Ubh Dithath
 More contributions from Asha Milar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sardarjichem Computer":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.78.170
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code