Fr.Maurice D'Paula
Jivananth Pidechem Karbar
Posted On: 30/10/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
fêÀ£ÁAvï ¦qÉZÉA PÁ¨sÁðgï

ªÀÄ£Áê åZÁå PÀÆrPï ¦qÁ ¯ÁUÁÛ D¤ ªÀĤ¸ï zÁPÉÛgÁ ¸À²ð£ï zsÁAªÁÛ. D¢üA ¸ÁßvÀPï  ¸À£Àzï eÉÆqÉè¯É zÁPÉÛgï ¸Àªïð¬Æ ¦qÉAPï aQvÁì ¢vÁ¯É. ¥ÀÅuï, DvÁA D¥ÁÚPï ¦qÁ PÀ¸À° D¤ vÁå ¦qÉZÉÆ vÀeïÕ PÉÆÃuï ªÀÄíuï R¨Ágï PÁqïß vÁZÉ ¸À²ð£ï UɯÁågï ªÀiÁvïæ xÉÆqÁå ªÀÄmÁÖPï ¥ÀjºÁgï ªÉļÁÛ. ªÉÊzÀåQÃAiÀiï ±Á¸ïÛç EvÉèA ªÀÄÄSÁgï UɯÁA eÁ¯Áågï¬Æ, xÉÆqÁå ¸ÁªÀiÁ£ïå ¦qÉAPï ¢üUÉÆ ªÀiÁvïæ ªÉļÁÛ ²ªÁAiÀiï, ¥ÀÅgÉÆÛ ¥ÀjºÁgï £Á. qÀAiÀiÁ¨Én¸ï, §èqï ¥Éæ±Àêgï, PÁ¼ÁÓa ¦qÁ ªÀPÁÛAZÉÆ ¢üUÉÆ Wɪïß fÃuï¨sÀgï ¸ÉƹeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ.
 
xÉÆqÁå §ºÀÈzï ¦qÉAZÉA ªÀÄÆ¼ï ªÀiÁ£À¹Pï D¤ ¸ÁªÀiÁfPï ªÀÄí¼ÉîA DvÁvÁA ZÀqï ¸ÀàµïÖ eÁ¯ÁA. ªÀÄwa ¨ÉeÁgÁAiÀiï, ¤gÁ±Á, ftÂAiÉÄAwè ¸À®étÂ, PÀÄmÁäAwè C¸ÀÛªÀå¸ÁÜ ¦qÉAZÉA ªÀÄƼï. zÉPÀÄ£ï ¸ÁAUÁÛ ¥ÀæSÁåvï zÁPÉÛgï ªÀÄ£ÀB±Á¹Ûçà D¤ ¸Á»w eÉêÀiïì °AZï: PÀÆrZÁå ¸ÀªÀ¸ïÛPÁAiÉÄPï eÉÆPÉÛA SÁuï D¤ ªÁåAiÀiÁªÀiï QvÉèA UÀeÉðZÉAV, wvÁè åZï UÀeÉða eÁªÁ߸Á ªÀiÁ£À¹Pï ±ÁAw, PÀÄmÁäa D¤ ¸ÁªÀiÁfPï ªÀåªÀ¸ÁÜ.
 
ftÂAiÉÄPï KPï Cxïð eÁAiÀiï, GzÉÞñï eÁAiÀiï; zÉPÀÄ£ï, ªÀÄ£ÁA ªÀAiÀiïæ G¨sÁgÉÆÑ ¨sÁªÁqÁÛZÉÆ ¢ªÉÇ CªÀ±ïå. ¨sÁªÁqÁÛZÁå ¥ÀæPÁ¸Á£ï CwäÃPï ¢ÃµïÖ IÄvÁ eÁvÁ. gÉrAiÉÆà ¸ÉmïÖ vÁAwæPï xÀgÁ£ï ¸ÀàµïÖ D¸Áè ågï, vÁAvÀÄA §jA PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ªÁí¼Á£ÁAvï eÁ¯Áågï QvÉA ¥ÀæAiÉÆÃd£ï? vÀ¸ÉA ªÀÄvï ¸ÁQð D¸Áè ågï¬Æ, GzÁÌ¥ÀjA ªÁí¼ÉÆ£ï D¸ÁÑ å ¥ÀæeÁÕAvï ¨sÁªÁqÁÛZÉA aAvÁ¥ï ªÁí¼ÉÆ£ï D¸Áè ågï ªÀiÁvïæ, fêÀ£ï CxÁð¨sÀjvï eÁvÁ.
 
ºÁå wzÉÆqÁå xÀ¼Ágï ªÀĤ¸ï C¸Àé¸ïÜ eÁvÁ ªÀÄí¼ÉîA ¸ÉÆ«Ä ¸ÀàµïÖ eÁuÁ¸ï¯ÉÆè. vÁå zÉPÀÄ£ï PÀÆra ¦qÁ UÀÆuï PÀgÉÑ D¢üA vÉÆ ®PÁë ¢vÁ ªÀÄ£Áê åZÁå ªÀÄ£ÁPï D¤ PÁ¼ÁÓPï. vÉzÁßA JPÁ DjZÁå ¦qÉøÁÛPï eÉdįÁVA ºÁqïß DAiÉÄè. vÁAZÉÆ ¨sÁªÁqïÛ ¥À¼Éªïß ¦qÉøÁÛPï eÉdÄ£ï ªÀÄí¼ÉîA: zsÀAiÀiïæ WÉ ¥ÀÅvÁ, vÀÄfA ¥ÁvÁÌA vÀÄPÁ ¨sÀUÁì°A... Hmï, PÁuÉÏ vÀÄeÉA ºÁAvÀļïß D¤ ZÀ¯ï vÀÄeÁå WÀgÁ.   

 

 

ªÀiÁ| ªÀiÁ«æ¸ï r¥ÁªÁè (DvÁA zɪÁ¢ü£ï)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Fr.Maurice D'Paula to KonkaniFriends.com
  Kon Ulaitha Mhallem Garjechem
  Tumyi Ek Mhanyari
  Mhanis Monxieak Bolpo
  Adhik Vartem Kaam Disana
  Kumok Khaim Thavn Yeteli?
  Ghundaye Thavn Bob Martam
 More contributions from Fr.Maurice D'Paula
Comments on this Page
Our life is full of diseases from birth to death,where we are leading towards????????????
 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Jivananth Pidechem Karbar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code