Asha Milar
Kaliz Chor
Posted On: 06/12/2011 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ½eï ZÉÆÃgï

ªÀiË°é SÁzÀgïZÁå WÀgÁ gÁwA ZÉÆÃgï jUÉÆè. PÀÄqÁAvï ¢ªÉÇ d¼ÁÛ¯ÉÆ. SÁzÀgï QvÉAV ªÁZÀÄ£ï D¸ï¯ÉÆè, ®ÄlÄAPï QvÉA D¸Á  ªÀÄíuï ZÉÆÃgï ¸ÉÆ¢ü¯ÁUÉÆè. QvÉAAiÀiï ªÉļÉîA £Á. ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¸ÉÆzsÀÄ£ï ¥ÀÄgÉÆ eÁvÁ£Á vÁPÁ PÀpuï ¨sÀÄPï ¯ÁVè. vÉÆ gÁAzÁà PÀÄqÁPï UɯÉÆ. xÀAAiÀÄìgï §gÉÆå ªÀiÁ¸ÉÆî å D¸ÉÆè å. vÁPÁ ªÀiÁ¸ÉÆî å gÁAzÀÄAPï PÀ½vï D¸ï¯ÉèA eÁAiÀiï eÁ¯ÉÆå ¸Àªïð ªÀ¸ïÛ xÀAAiÀÄìgï D¸ï¯ÉÆè å. ZÉÆgÁPï vÉÆå ¸ÀÄ®¨sÁAiÉÄ£ï ªÉļÉÆî å. vÁå WÀrAiÉÄ ZÉÆÃgï D¥ÀÄuï PÉÆuï? RAAiÀiïìgï D¸ÁA? QvÁåPï DAiÀiÁèA? ¸Àªï𠫸ÀgÉÆè D¤ ªÀiÁ¹î gÁAzÁÑ ågï ¥ÀqÉÆè.
 
SÁzÁgÁPï ªÀiÁ¸ÉîZÁå ¤¸ÁÛ åZÉÆ ¥ÀªÀÄð¼ï eÉÆåÃgÁ£ï £ÁPÁPï ªÀiÁ¯ÉÆð. ¨sÀÄPï ¯ÁVè. vÉÆ GmÉÆ£ï PÀÄeÁßPï DAiÉÆè. PÀÄeÁßAvï PÉÆÃuïV gÁAzÀÄ£ï D¸ï¯ÉÆè vÁuÉA zÉPÉèA. ºÉA ªÉįÉèA ¢¸ÁÛ aAvÉèA vÁuÉA. ºÁAªï ¨sÀÄPɯÁA ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ gÁAzÀÄ£ï ¢vÁ¬Ä¸ÁÛ aAvÉèA SÁzÁgÁ£ï.
 
wvÁè ågï ZÉÆÃgï ¸Àªïð vÀAiÀiÁgï PÀ£ïð «ÄÃmï ¸ÉÆ¢ü¯ÁUÉÆè, vÉA vÁPÁ ªÉļÉèA £Á. SÁzÀgÁ£ï vÁPÁ ªÀÄdvï ¢Ãªïß «ÄÃmï PÁqïß ¢¯ÉA. ZÉÆgÁ£ï ºÉÆAiÀiï KPï D¥ÁÚ§jZï ZÉÆgÉåZÉÆ zÀAzÉÆ PÀZÉÆð eÁAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄíuï ¯ÉPÉèA. eɪÀuï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉA JPÁªÉÄPÁ zsÁzÉƲ eɪÉè.
wvÉèA §gÉA PÀ£ïð gÁAzï¯Áè å ¥Á¸Àvï SÁzÀgÁ£ï ZÉÆgÁPï ¨sÀQëÃ¸ï ¢¯ÉA vÉzÁß ZÉÆgÁPï ¤Ãeï UÀeÁ¯ï PÀ½î D¤ vÁuÉ SÁzÁgÁZÉ ¥ÁAiÀiï zsÀ¯Éð. ¥ÀÆuï vÁa UÀeÁ¯ï DAiÀiÁ̯Áè å SÁzÀgÁ£ï D¥ÀÄuï¬Ä ZÉÆÃgïZï. ºÁAªÉA vÀÄeÉA PÁ½eï ZÉÆgÁèA ªÀÄí¼ÉA. ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï vÁå ¢Ã¸ï xÁªïß SÁzÀgÁ£ï vÁå ZÉÆgÁPï vÁZÉÆ ¨ÉÆmÉègï eÁªïß £ÉêÀÄPï PɯÉÆ.

 

D.±Á. «Ä¯Ágï
Edited & Published By Dirvem Konkani Monthly Team

Other Last 10 Contributions of Asha Milar to KonkaniFriends.com
  Vanthigi
  Bapaik Tharnatea Dhuvechem Patr
  Sardarjichem Computer
  Fhatt
  Svarthi Dakther
  Barathiyanchim Dhabajik Lagnam
  Dev Kaimsar Asa?
  Kaliz Chor
  Kombi Rasthiear Kiteak Uthartheli
  Gonieo Chad Ubh Dithath
 More contributions from Asha Milar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kaliz Chor":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code