Fr.Maurice D'Paula
Adhik Vartem Kaam Disana
Posted On: 25/08/2011 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
C¢üPï ªÀígÉÛA PÁªÀiï ¢¸Á£Á
PÀÄmÁªÀiï ZÀ®AªïÌ zÁzÁèåa eÉÆÃqï ¥ÁªÁ£Ávï°è, ¹ÛçÃAiÀiÁA¤A¬Æ PÁªÀiÁPï ªÉZÁåPï ¥ÀqÉèA. wPÁ DPÁ±ïªÁt PÉÃAzÁæAvï GzÉÆåÃUï ¯Á¨sÉÆÑ ¸ÀA¨sÀªï D¸ï¯ÉÆè. PÁªÀiÁPï D¦è CºÀðvÁ PÁtÄì£ï wuÉA °SÉèA: ºÁAªï UÁædÆåAiÉÄmï, ¸ÀAVÃvÁAvï D¤ ¨sÀgÀvï£ÁlåªÀiÁAvï ªÀiÁíPÁ ¸Ànð¦üPÉmï D¸Á.
 
¥ÀÅuï, ¹ÛçÃAiÀiÁA¤ PÀgÉÑA C¢üPï ªÀígÉÛA PÁªÀiï ¸ÀªÀiÁeï «¸ÉÆæ£ïAZï ¸ÉÆqÁÛ. vÉA KPÀݪÀiï ¸ÁªÀiÁ£ïå eÁAªïÌ ¥ÁªÁèA. vÁå PÁªÀiÁ «µÁåAvï ¸ÁA. dÄeÉ PÁªÉįÁåZÁå ¥sɸÁÛ ¢¸Á DªÉÆÑ ¨sÁUɪÀAvï ¨Á¥ï G®ªïß ªÀÄíuÁ¯ÉÆ »A UÀA©üÃgï GvÁæA: KPï WÀgÁuÉA gÀƦvï PÀjÑA £ÁdÆPï ªÁªÁær eÁªÁ߸Ávï ¹ÛçÃAiÉÆ...¹ÛçÃAiÉÆ, PÀÄmÁªÀiï, ªÁªïæ-ºÁå wãÁA ªÀÄzsÁèå ¸ÀA§AzsÁPï DvÁvÁA ZÀqï D¤ ZÀqï UÀªÀÄ£ï ¢ÃAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PɯÁA. DªÀ¬ÄÑ dªÁ¨ÁÞj, ºÁå dªÁ¨ÁÞgÉPï ¯ÁUÉÆ£ï ¨É¸ÉÆgï ¥ÀqÉÆÑ ªÁªïæ, d£Áä¯ÉèA QÃmï ªÁqÉÆ£ï ªÀíqï eÁAiÀiÁÓAiÀiï eÁ¯Áågï UÀeïð ¥ÀqÉÆÑ ªÉÆÃUï, ¤gÀAvÀgï ¸ÉƹÚPÁAiÀiï, ¸ÀÆPïë ä UÀªÀÄ£ï-ºÉA ¸ÀUÉîA ªÉÇgÉƪïß ¥À¼ÉAªÉÇÑ PÁ¼ï eÁªÁ߸Á DvÁAZÉÆ. PÀÄmÁäZÉ ¸Àªïð ¸ÁAzsÉ ¸ÀªÀ¸ïÛPÁAiÉÄ£ï fAiÉÄAªÉÑ ¥Á¸Àévï, ¢¸ÀàqÉÛA ªÁªÀÅgÁÑ å ¹ÛçÃAiÀiÁA ¥Á¸Àévï ¨sÁUɪÀAvï ¨Á¥Á£ï ªÀiÁUÉÚA ¨sÉlAiÉÄèA.
 
QæøÁÛAªï ¸ÀA¥ÀÇgïÚPÁAiÀiï eÉÆqÉÑ SÁwgï D¢üA ªÀ£Áé¹ fêÀ£ï, G¥Áé¸ï, PÀpÃuï zsÀAqÀªÉÇÚ å PÀgÉÆÑ å D¸ï¯ÉÆèå. ¥ÀÅuï, DvÁvÁA ¸ÀªÀiÁÓ¯ÁA Q, RAAiÀiÁÑ å¬Æ ¨sɸÁAvï ºÀgÉåÃPÁèåZÁå fêÀ£ÁAvï GzÉvÁvï ªÀÄíuï PÀpÃuï ¸ÀªÀĸÉì , ªÀíqï-ªÀíqï ¸ÀAPÀµïÖ, «±ÉÃ¸ï ¨É¸ÉÆgï ¥ÀqÉÆÑ ªÁªïæ. ¨sÁªÁqÁÛ£ï, ¨sÀªÁð¸Áå£ï, ªÉÆUÁ£ï PÁ½eï zɪÁ xÀAAiÀiï G¨sÁgïß fAiÉÄAªÉÇÑ ªÀĤ¸ï, RgÉAZï eÉÆqÁÛ ¸ÀA¥ÀÇgïÚPÁAiÀiï. ¥ÀÅuï, DeïPÁ¯ï ªÀĤ¸ï ¯ËQPï RıÁ¯ÁAiÀiÁA¤ EvÉÆè §ÄqÉÆ£ï UɯÁ Q, PÁ½eï zɪÁ xÀAAiÀiï G¨sÁgÀÄAPïZï ¸ÀPÁ£ÁªÀÄÄ! ºÁPÁ QvÉA ªÁmï?
 
ªÀiÁ| ªÀiÁ«æ¸ï r¥ÁªÁè (DvÁA zɪÁ¢ü£ï)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Fr.Maurice D'Paula to KonkaniFriends.com
  Kon Ulaitha Mhallem Garjechem
  Jivananth Pidechem Karbar
  Tumyi Ek Mhanyari
  Mhanis Monxieak Bolpo
  Kumok Khaim Thavn Yeteli?
  Ghundaye Thavn Bob Martam
 More contributions from Fr.Maurice D'Paula
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Adhik Vartem Kaam Disana":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code