Catherine D'mello
Chicken Papad Rolls
Posted On: 20/02/2012 17:05 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive


eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
zÉÆãï PÀ¥ÁàA aPÀ£ÁZÉ (¨ÉÆ£ï ¯É¸ïì) PÀÄqÉÌ ¨ÁjÃPï PÁ¥ÁA PÀgïß KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï °A¨Áå gÉÆøï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï ¯Áªïß aPÀ£ï ¸ÀÖgï ¥sÁæAiÀiï PÀgïß zÀªÀgï.
 
KPï UÁdgï ¨ÁjÃPï ²gÉÆ PÀgï. KPï ²ªÀiÁè «ÄgÁìAUï ¯ÁA¨sï ¨ÁjÃPï PÁvÀgï. ¯Áí£ï PÁå¨Éeï ¯ÁA¨sï ¨ÁjÃPï PÁvÀgï. zÉÆÃ£ï ¦AiÀiÁªÁa ¨sÁf ¯ÁA¨sï ¨ÁjÃPï PÁvÀgï.
 
KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ¸ÉÆAiÀiÁ¸ÉÆøï, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï a°è ¸ÉÆøï, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸ÁPÀgï, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, zÉÆÃ£ï ¨ÉÆAiÉÆ ¯ÉƸÀÄuï, CzsÉðA EAZï D¯ÉA ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï :
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï-D¯ÉA, ¯ÉƸÀÄuï D¤ ¦AiÀiÁªÁAa ¨sÁf WÁ¯ïß ¥ÀjÛ. G¥ÁæAvï aPÀ£ÁZÉ PÀÄqÉÌ ¨sÀgÀÄì£ï, ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ ZÁ¼ïß, ¸Àªïð gÁAzÀéAiÀiï WÁ¯ïß ZÁ¼ï. ¸Àªïð ¸ÉÆøï WÁ¯ïß, ¸ÁPÀgï-«Æmï ¨sÀgÀÄì£ï JPÁ «Ä£ÀÄmÁ£ï ¨sÀAAiÀiï zÀªÀgï.
 
¨sÀgÁì¥ï xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¥Á¥Àqï ¥sÉǼÁågï ¥ÁvÁîAiÀiï. vÁZÉ ªÀÄzsÉA ¨sÀgÁì¥ï zÀªÀgïß ¥Á¥ÀqÁa zÉÃUï GzÁÌAvï xÀAqï PÀgïß gÉƯï PÀgï. ¸ÀUÉÆî å zÉÃUÉÆ GzÁÌ£ï ²Ã¯ï PÀgïß ¸À¼Àì¼Áå vÉïÁAvï zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¨sÁeÁèå G¥ÁæAvï, n±ÀÆå ¥ÉÃ¥ÀgÁAvï PÁqï. ¨ÉƲAiÉÄAvï ªÀiÁAqÁÛ£Á wãï-ZÁågï PÀÄqÉÌ PÀgïß, ¸ÁÖlgÁ§j UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï D¸ÁÛ£Á SÁAªïÌ ¢.

 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chicken Papad Rolls":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.78.170
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code