Asha Milar
Gonieo Chad Ubh Dithath
Posted On: 10/05/2012 09:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÉÆtÂAiÉÆ ZÀqï H¨ï ¢vÁvï
KPï ªÀiÁívÁgÉÆ D¤ KPï AiÀÄĪÀPï gÀ¸ÁÛ ågï ZÀ¯ÉÆ£ï ªÉvÁ¯É. ¸ÀĪÀiÁgï ¥ÀAiÀiïì ¥ÁªÀÛZï, gÀ¸ÁÛ ågï ¥Àqï°è ¥ÀAiÀiÁê åAa xÀ¬Äè vÁtÂA zÉQè. vÀ£ÁðmÁå£ï w «Aaè. » ªÉļÉÆAPï ºÁAªï QvÉÆè £À²Ã¨ïªÀAvï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ¦±ÁåA§j G®AiÀiÁßPÁ. D«Ä zÉÆUÁA¬Äß ¸ÁAUÁvÁ » -----¥ÀAiÀiÁê åAa xÀ¬Äè zÉQè. vÁå ¥Á¸Àvï DªÀiÁÌA zÉÆUÁA¬ÄÌ w ¥sÁªÉÇ eÁvÁ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ªÀiÁívÁgÉÆ.
 
vÉA PÀ±ÉA eÁAªÉÑA? ¥ÀAiÀiÁê åAa xÀ¬Äè «AZï°è ºÁAªÉA. vÀÄf PÀ¸À°Zï ªÀÄdvï WÉ£Á¸ÁÛ£Á w xÀ¬Äè ºÁAªÉA D¥ÁÚAiÀiÁè å. w ªÀiÁíPÁ ¥sÁªÉÇ eÁvÁ. vÀPïð ªÀiÁAr¯ÁUÉÆè AiÀÄĪÀPï. zÀĸÉÆæ G¥Áªï £Á¸ÁÛ£Á ªÀiÁívÁgÉÆ ªÀiË£ï¥Àt ZÀªÀiÁ̯ÁUÉÆè.
 
zÉÆVà ¸ÀĪÀiÁgï ªÀÄÄPÁgï ¥ÁªÁÛ£Á ªÀÄíeÉ ¥ÀAiÉÄê ZÉÆgï¯Éè PÉÆuÉA? ªÀÄí½î WÀeÉÆðt ¥ÁmÁè å£ï xÁªïß DAiÀiÁ̯ÁVè. AiÀÄĪÀPï PÁA¥Á¯ÁUÉÆè. D«Ä ºÉ ¥ÀAiÉÄê WÉvï¯Áè å ¥Á¸Àvï PÀ¸À¯ÉAiÀiï gÀUÉî eÁAªÉÑ£ÁAvïªÀÄÆ? ªÀiÁívÁgÁå PÀIJ£ï ¥À¼Éªïß ¸ÀªÁ¯ï PÀj¯ÁUÉÆè AiÀÄĪÀPï.
 
vÀĪÉA vÉ ¥ÀAiÉÄê ªÀÄíf ªÀÄdvï £Á¸ÁÛ£Á D¥ÁÚAiÀiÁè åAiÀiï. DvÁA ªÀÄÄPÁgï AiÉÄAªïÌ D¸ÉÑ gÀUÉîAiÀiï ªÀÄíf ªÀÄdvï £Á¸ÁÛ£Á vÀĪÉA ¥sÀÄqï PÀjeÉ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ªÀiÁívÁgÉÆ. AiÀÄĪÀPÁPï PÀAiÀiïÝ PÀ£ïð vÀ¤Í PÀZÁåðPï ªÉí¯ÉÆ. ªÀiÁívÁgÉÆ DgÁªÀiÁgï ªÁmï ªÀÄÄAzÀ¸ÀÄð£ï UɯÉÆ.
 
D.±Á. «Ä¯Ágï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Asha Milar to KonkaniFriends.com
  Vanthigi
  Bapaik Tharnatea Dhuvechem Patr
  Sardarjichem Computer
  Fhatt
  Kaliz Chor
  Svarthi Dakther
  Barathiyanchim Dhabajik Lagnam
  Dev Kaimsar Asa?
  Kaliz Chor
  Kombi Rasthiear Kiteak Uthartheli
 More contributions from Asha Milar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Gonieo Chad Ubh Dithath":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.26
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code