Catherine D'mello
Ambieacho Saar
Posted On: 27/08/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
DA¨ÁåAZÉÆ ¸Ágï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
zÉÆãï dÆ£ï DA¨É GPÀqïß, PÁvï PÁqïß JPÁ ¨ÉÆïÁAvï agÀÄØ£ï zÀªÀgï.
 
¥sÉÇuÁÚPï:
¸À ¸ÀÄPÉÆå «ÄgÁìAUÉÆ, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ªÉÄy, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¸Á¸ÁAªï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï fgÉA, ZÁågï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ, CzsÉðA PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf, °A¨Áå vÉzÉA UÉÆÃqï, PÁ¯ÉÝA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï »AUï, JPÁ ªÉǼÁåZÉÆ £ÁgÁè gÉÆøï, CzsÉðA EAZï D¯ÉA, JPÁ vÀ£Áåð DA¨ÁåaA PÁ¥ÁA, gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉ «Æmï, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉïï D¤ zÉÆãï vÁ½ PÀr¥ÀvÁÛ.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï zÉÆãï vÁ½ PÀr¥ÀvÁÛ D¤ ¯ÉƸÀÄuï ZÉAZÀÄ£ï WÁ¯ï. E¯ÉèA vÁA¨ÉêA eÁªïß AiÉÄvÁ£Á ¸Á¸ÁAªï WÁ¯ïß ¥sÀÅmÁèå G¥ÁæAvï fgÉA D¤ ¸ÀÄPÉÆå «ÄgÁìAUÉÆ PÀÄqÉÌ PÀgïß WÁ¯ïß ZÁ¼ïß; ªÉÄy, »AUï, WÁ¯ïß ¯Áí£ï GeÁågï ZÁ¼ï. ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ïß, DA¨ÁåAZÉA ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß, zÉÆãï UÁè¸ï GzÁPï WÁ¯ïß «Æmï D¤ UÉÆÃqï ¨sÀjì. dÆ£ï DA¨ÁåaA PÁ¥ÁA WÁ¯ïß ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA ²eÁèå G¥ÁæAvï £ÁgÁè gÉÆøï WÁ¯ïß, KPï RvÀÌvÉÆ DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï PÀ¤ágÉ ¨sÁf ¨sÀgÀÄì£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. UÀgÀªÀiï-UÀgÀªÀiï ²vÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqï.
 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ambieacho Saar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code