Victor Rodrigues
Bariea Sevechem Xiparas Patr Company Thavn
Posted On: 12/06/2010 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
§gÁå ¸ÉªÉZÉA ²¥sÁgÀ¸ï ¥Àvïæ! PÀA¥É¤ xÁªïß!

zÀĸÉæ ¢Ã¸ï ªÀiÁíPÁ Jr䤵ÉÖçñÀ£ï r¥ÁmïðªÉÄAmÁAvï ¸ÀPÁðj PÁAiÀiÁÝ å ¥ÀæPÁgï ªÀÄíeÉA ¸À«ð¸ï zÉuÉA D¤ QvÉA ¢ÃAªïÌ D¸ï¯ÉèA vÉA zÉÃªï ¤wSÁ¯ï ¢Ãªïß ªÉÄ£Édgï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. » vÀÄf ¸À«ð¸ï ¸Ànð¦üPÉmï. C¸À° ¸Ànð¦üPÉmï DªÁ¯ï ¥Áè¹ÖPïì PÀA¥É¤£ï RAZÁå¬Äà ¸ÁÖ¥sÁPï JzÉÆ¼ï ¢°è£Á. » vÀÄA ¹éÃPÁgï PÀgï D¤ w C² °Sï°è
 
To  Whom  It  May  Concern
This is to certify that Mr. Rodrigues Victor was employed with us from 01st June 1974 to 02nd October 1995 in the capacity of Supervisor of the Painting Section.
 
During the tenure of his employment he has always proved to be honest, hardworking, competent and a reliable employee. He is completely dependable in times of need and always capable of handling situations to the utmost satisfaction of his superiors, especially in times of crisis.
 
Mr.Victor is a very friendly person with enormous zeal and energy, always willing to contribute to the needs of the Organization. Besides, we appreciate his nature of going out-of-the way to help others working around him. We are confident that he will be an asset to any Organization in which he serves. We wish him success in all future endeavors.
 
Best of Luck.
 
For  AWAL PLASTICS W.L.L.
Abdulla Rahim Bucheeri
Technical Director
 
vÉ ¸ÁAeÉgï ªÀiÁíPÁ PÀA¥É¤ZÁå UÁrAiÉÄgï ¨ÁºÉæãï Kgï¥ÉÆÃmÁðPï ¥ÁªÀA«Ñ §AzÀ§¸ïÛ PÉ°è. ¸À¨Ágï ªÀÄíeÉ ªÉÆUÁZÉ F¸ïÖ D¤ ¸ÁÖ¥sï ªÀiÁíPÁ ¥ÁAªïÌ D¬Ä¯Éè. ¸Àªïð ªÀÄíeÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ ºÁAªÉA Air Cargo JzÉƼïZï UÁAªÁPï zsÁqï¯ÉÆè å ªÉ¼Ágï vÉÆå ¥Áªï¯ÉÆè å. ºÁAªï ªÀíqÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£É£ï ªÀíqÁ vÀÈ¥ÉÛ£ï D¤ CRAqï ¸ÀAvÉƸÁ£ï ªÀÄíeÁå PÀÄmÁäPï ¥ÀgÀvï AiÉÄêïß ªÉļÉÆîA.
 
ªÉÆUÁZÁå ªÁZÁà å,
 
f«vÁAvï ªÀÄ£ÁêPï ªÀĸïÛ PÀµïÖ ¨sÉÆUÀÄAPï D¸Ávï. vÁåUï PÀgÀÄAPï D¸Á. ¸ÉƹÚPÁAiÀiï UÀeïð D¸Á. PÀÄmÁä SÁwgï UÁAªï ¸ÉÆqÀÄ£ï «zÉñÁA¤ WÉƼÉÛ¯Áå QvÉè±Áå duÁAa ¹Üw «©ü£ïß jwAZÁå ¸ÀAPÀµÁÖA¤ gɪÉÇØ£ï vÁuÉ D¦è dªÁ¨ÁÝj ¸ÁA¨Á¼ÁÑ åAvï zÁPÉëuï ªÁ zÀĸÁä£ÁAZÁå ©üAiÀiÁ£ï, PÁªÀiÁZÁå ©ügÁAvÉ£ï ¤wPï ¥Ámï PÀ£ïð §gÁå PÉƱÉqÁÝ «gÀÄzï ªÁªÁæAPï ¥ÀqÁÛ. ¸ÀvÁ ¤w£ï ZÀ¯Áè ågï SÉÆmÉ ªÀĤ¸ï §gÁå£ï fAiÉÄAªïÌ ¸ÉÆr£ÁAvï. vÁuÉA zÀUÀ¯ï¨sÁfPï ¸ÀºÀªÀÄvï ¢Ãªïß zsÀ£ÁåPï zÀUÉÆ PÀgÀÄAPï ¥ÀqÁÛ. C¸À¯É eÁ¬ÄvÉÛ zÁSÉè UÀ¯ÁáA¤ ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛvï. ºÉA ¸ÁAUÁè ågï-§gÀAiÀiÁè ågï ªÀiÁvïæ PÀ¼ÁÛ. ºÁAªÉA ªÀÄíf ft §gÀ¬Äè D¤ vÀÄPÁ ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉA. ¥ÀÆuï C¸À¯ÉÆå QvÉè±ÉÆå ftÂAiÉÆ GZÁj£Á¸ÁÛA °¥ÉÆ£ï D¸ÁÛvï. fêï UɯÁåjà £ÀªÀÌjAvÉèA ¤ªÀÈvïÛ PɯÁåjà PÀvÀðªÀåPï zÀUÉÆ D¤ PÉƱÉqÁÝPï «gÉÆÃzsï ªÉZÉÆ£Á. ¤w «gÉÆÃzsï ªÁªÀÅZÉÆð £Á ªÀÄí¼Áî å zsÀÈqï ¤zsÁðgÁgï zsÀAiÀiÁæ£ï ªÁªÀÅvÉð¯Áå ªÀÄ£ÁêPï zÉêï RArvï eÁªïß dAiÀiïÛ ¢vÁ. §gÉA ¢vÁ. CSÉÃgï ¥ÀAiÀiÁðAvï vÁZÉÆ ºÁvï ¸ÉÆr£Á, ªÀÄí¼Áî åPï » ªÀÄíf UÀ¯ÁáAwè ft ¸ÁPïì ¥ÀÄgÉÆ.

UÁAªÁAvï ¸Àmï¯ï eÁvÀZï QvÉA PÀZÉðA ªÀÄí½î RAvï ºÁAªÉA PÉ°£Á. PÉ£ÀgÁ ¨ÉAPÁAvï ¹Ã¤AiÀÄgï ªÉÄ£Édgï eÁªïß ®Uï§Uï 30 ªÀ¸ÁðA ¸ÉªÁ ¢¯ÉÆè KPï PÉÆAPÉÆÚ ¨sÁªï ªÀiÁ£É¸ïÛ AiÉÆÃV±ï £ÁAiÀiïÌ ºÁuÉ  VRS Wɪïß ¸ÀéAvï KPï ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥É¤ ªÀÄAUÀÄîgÁAvï 1995 E¸ÉéAvï zÀªÀgï°è. ¸ÁAUÁvÁZï §AmÁé¼ï ©.¹. gÉÆÃqÁAvï ¸ÀévÀBZÉA ªÀíqï KPï ºÁqïðªÉÃgï ±ÉÆ¥ï vÉÆ  ZÀ®AiÀiÁÛ¯ÉÆ. vÁa ªÀÄíf ªÀ¼ÀPï ºÁAªï ¨ÁºÉæ£ï D¸ÁÛ£Á xÁªïß. vÁuÉ ªÁªÀÅZÁåð ¨ÉæAZÁZÉÆ ºÁAªï NRE SÁvÉzÁgï eÁªÁ߸ÉÆ£ï D«Ä ¨sÁjZï DwäÃAiÀiï «Ävïæ eÁªÁ߸ï¯Áè åAªï. vÉÆ eÁw£ï PÉÆAPÉÆÚ eÁ¯Áåjà CvÀåAvï ¥ÁæªÀiÁtÂPï D¤ ¯ÁSÁAvï KPï vÀ¸À¯ÉÆ «±Áé¹ ªÀåQÛ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè.
 

«PÀÖgï gÉÆræUÀ¸ï, DAeɯÉÆgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Victor Rodrigues to KonkaniFriends.com
  Paap Ani Xirap - Issue 85
  Paap Ani Xirap - Issue 84
  Paap Ani Xirap - Issue 83
  Paap Ani Xirap - Issue 82
  Paap Ani Xirap - Issue 81
  Paap Ani Xirap - Issue 80
  Paap Ani Xirap - Issue 79
  Paap Ani Xirap - Issue 78
  Paap Ani Xirap - Issue 77
  Paap Ani Xirap - Issue 76
 More contributions from Victor Rodrigues
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bariea Sevechem Xiparas Patr Company Thavn":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.78.170
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code