news1808095
KCA-UK team members invite you
Posted On: 09/08/2010 18:16 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
"¸ÀPÀÌqï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁåA D¤ ªÀÄAiÉÄðPï ºÉÆUÉƽìAiÀiÁA. EAUÉèAqÁAvï KPï PÀÄmÁªÀiï eÁªïß £ÀªÉA eɪÁåA"  

ªÉÆUÁZÁå£ÉÆ,

ºÁåZïÑ ¸À¥ÉÖA§gÁZÁå 11 vÁjPÉgï, ¸À£ÁégÁ ªÀiÁåAZɸÀÖgÁAvï ªÀíqÁ zsÀ¨ÁeÉ£ï DZÁ¸ÀÄðAZÁå ªÉÆAw ¸Á¬ÄãtÂZÁå ¥sɸÁÛPï, KCA-UK vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÉÄøÁÛAPï, KPï PÀÄmÁªÀiï eÁªïß £ÀªÉA eÉÃAªïÌ ªÉÆUÁZÉA D¥ÉǪÉÚA --¢vÁ. ¸ÀPÁ½A 10 ªÀgÁgï £ÀªÉA ¨ÉAeÁgï D¤ PÉÆAQÚ «Äøï. «ÄøÁ G¥ÁæAvï £ÀªÉA ¸ÉAªÉÑA, C¥ÀÅàmïÖ gÁAzÁéAiÉÄZÉA eɪÁuï, ¸ÁA¸ÀÌçwPï ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï PÁ0iÀiÁðPïæªÀiï D«Ä ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁèA. ºÉA PÁ0iÀiÁðPïæªÀiï ¸ÁAeÉgï 5 ªÀgÁA ªÀÄíuÁ¸Àgï C¸ÉÛ¯ÉA.   vÀÄ«Ä PÀÄmÁä ¸ÀªÉÄvï 0iÉÄêïß ºÁå PÁ0iÉÄðAvï ªÁAmÉ° eÁ0iÉÄÓ ªÀÄíuï D«Ä vÀĪÉÄÑ ¯ÁVA «£ÀAw PÀgÁÛAªï.   

PÉ.¹.0iÉÄ.0iÀÄÄ.PÉ ¸À«Äw vÀgÉà£ï
Dear Friends,
 
KCA-UK Team Members cordially invite you and your family to join us on 11th of September in Manchester to venerate our beloved Mother Mary.
 
The Programme is scheduled to begin at 10:00 a.m  with the blessings of the corn followed by the holy mass in Konkani. After this the team have arranged for a traditional lunch with other entertaining programmes till 5:00 p.m.
 
We look forward to see you,
 
 
 
By KCA UK Team Members
Hall Address : Gandhi Hall, Bruswick Road, Withington, Manchester, M20 4QB
RSVP : Santhosh Pinto : 07738127060, Stany Rodrigues : 07738812092

Comments on this Page

Hi, it is nice to see that you have comunity in Manchester. there are lots os mangaloreans in and around central London. Do you have any comunity around the city? thanks. Gregory

Hi, I would have loved to come however Manchester is really far from Swindon. Will there be any function around London?

 

 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "KCA-UK team members invite you ":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code