news1507092
Short Story Workshop Invitation
Posted On: 15/07/2009 19:02 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆUÁZÉA D¥ÉǪÉÚA

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgï
PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä
PÀgÁªÀ¼ï «Ä®£ï zÀĨÁAiÀiï, PÉÆAQÚ ¸ÀAWÀl£ï GqÀĦ f¯ÉÆè
«Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉfZÁå ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛ
ªÀÄmÁé å PÁtÂAiÀiÁAZÉA PÁAiÀiÁðUÁgï
¢£ÁAPÀ : CUÉÆøïÛ 2, 2009 DAiÀiÁÛgÁ, ¸ÁPÁ½A 10  xÁªïß zsÀ£ÀàgÁA 4 ¥ÀAiÀiÁðAvï
eÁUÉÆ : PÀ¯Áåuï¥ÀÅgï «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃeï ¹®égï dÄ©è ºÁ¯ï
 
GzÁÏlPï : C| ªÀiÁ| ¨Á|| ªÀiÁgÉì¯ï ¸À¯ÁØ£Áí («Ä¯ÁVæ¸ï ²PÀëuï ¸ÀA¸ÁÜ åAZÉÆ ¸ÀAZÁ®Pï)
 
ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÉÊgÉÆ : ²æà ¸ÀĤ¯ï ¥sÉ£ÁðArøï (¸ÀA¥ÁzÀPï, PÀgÁªÀ¼ï «Ä®£ï qÁmï PÁªÀiï)
 
¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï ªÀåQÛ : ²æà ªÀ°è PÁéqÁæ¸ï, CeÉPÁgï D¤ ²æà qÉÆ°á PÁ¹ìAiÀiÁ
 
PÁAiÀiÁðzsÀåPïë : ªÀiÁ£À¤ÃAiÀiï PÀÄAzÁ¥ÀÅgï £ÁgÁAiÀÄt SÁ«ð (CzsÀåPïë, PÀ£ÁðlPï PÉÆAPÀt ¸Á»vïå CPÁqÉ«Ä)
 
¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥ï : zsÀ£ÀàgÁ 3.30
 
ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÉÊj : ¥ÉÇæ | »¯ÁØ gÉÆræÃUÀ¸ï («Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃeï)
 
¸ÀªÁðAPï ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÉA D¥ÉǪÉÚA,
J£ï. ºÀjPÀĪÀiÁgï
¥Àæ¨sÁgÀ jf¸ÁÖçgï

CPÁqÉ«ÄZÉ ¸Àªïð ¸ÁAzÉ
CzsÀåPïë D¤ ¸ÁAzÉ
PÀgÁªÀ¼ï «Ä®£ï
zÀĨÁAiÀiï
qÁ| eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ
CzsÀåPïë D¤ ¸ÁAzÉ
PÉÆAPÀt ¸ÀAWÀl£ï
PÁAiÀiÁðZÉ ¸ÀAWÀlPï
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Short Story Workshop Invitation":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.26
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code