Lolita Crasta
Butter Chicken
Posted On: 28/06/2009 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
§lgï aPÀ£ï

1 Q¯ÉÆ PÉÆA©
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ
A.
F   1/2 D¯ÉA,
F   4-5 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ ¥ÉøïÖ PÀgÀÄAPï,
F  «ÄÃmï,
F   1 PÀ¥ï zsÀAAiÀiï,
F  JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï
 
B.
F   3 PÀÄqÉÌ wPɸÁ¯ï,
F   4 K¼ÉÆ,
F   5 ¯ÉÆAUÁA (ºÉA ¦mÉÆ PÀgÀÄAPï),
F   3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
F   1 1/2 nøÀÆà£ï «ÄjAiÀiÁ ¦mÉÆ
C.
F   1/2 D¯ÉA,
F   3 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ (¥ÉøïÖ PÀgÀÄAPï)
D.
F   2 ªÁ 3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï vÉïï
F   2 1/2 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï mÉƪÉÄmÉÆ ¥ÉøïÖ
F   1 PÀ¥ï ¯ÉÆtÂ,
F   150ml QæêÀiï
E.
F   5 ªÀíqï mÉƪÉÄmÉ (GzÁÌAvï GPÀÄØ£ï, ¸Á¯ï PÁqïß aqÀÄð£ï GzÁPï ªÀiÁvïæ GgÀAªÉÑA)
F   3 PÀÄqÉÌ wPɸÁ¯ï.
 
PÀað jÃvï:
BAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀÆgÁ ¦mÉÆ PÀgÀÄAPï, AAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ D¤ BAvÉÆè ¦mÉÆ ªÀiÁ¸ÁPï WÁ¯ïß ¦üæeÁÓAvï gÁvï¨sÀgï zÀªÀZÉðA. zÀĸÉæ ¢Ã¸ï vÉïÁAvï CAvÉÆè ¥ÉøïÖ vÁPÁ ªÀiÁ¸ï WÁ¯ïß 10 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqÉÛZï mÉƪÉÄmÉÆ ¥ÉøïÖ WÁ®Ä£ï ZÁ¼ï. vÁPÁ ¯ÉÆt WÁ¯ïß GPÀqï. G¥ÁæAvï EAvÉÆè å ªÀ¸ÀÄÛ WÁ¯ïß ¤AªÉÇPï zÀªÀgï. ¤AªÉÛZï QæêÀiï WÁ¯ïß 5 «Ä£ÀÄmÁA GPÀqÉÑA.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Butter Chicken":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.78.170
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code