Lolita Crasta
Rawa Laadu
Posted On: 01/06/2009 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gÀªÁ ¯ÁqÀÄ

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
500 UÁæA ¨ÁjÃPï gÀªÉÇ,
100 UÁæA ¯ÉÆtÂ,
250 UÁæA ¸ÁPÀgï,
125 UÁæA DªÁð¸ï
GzÁPï,
E¯ÉÆè å Q¹ä¸ÉÆå,
E¯ÉÆè K¼ÁA ¦mÉÆ.
 
PÀað jÃvï:
¯ÉÆtÂAiÀiÁAvï gÉƪÉÇ §gÉÆà ¨sÁdÄ£ï «AUÀqï zÀªÀZÉÆð. GzÁPï, ¸ÁPÀgï WÁ¯ïß §gÉÆ, RvÀÌvÁªïß K¼ÁA ¦mÉÆ WÁ¯ïß ¸ÁQæZÉA ªÉÄïï PÀZÉðA G¥ÁæAvï ºÉA ªÉÄïï gÉƪÁåAvï ¨sÀ¸ÀÄð£ï UÀÄ¼É PÀZÉð. £ÀAvÀgï JPÉPÁå ¯ÁqÁé ªÀAiÀiïæ JPÉPï Q¹ä¸ï gÉÆA¨Éƪïß zÀªÀað.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John.A.Monis & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Rawa Laadu":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code