Lolita Crasta
Fruit Cake
Posted On: 16/08/2008 12:02 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥sÀÆæmï PÉÃPï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
2 PÀ¥ÁàA ªÉÄÊzÁ,
1/2 nøÀÆà£ï ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï,
250 UÁæA ¯ÉÆtÂ,
200UÁæA ¸ÁPÀgï,
5vÁAwAiÀiÁ,
2mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï gÀįÁAªï,
3 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï gÀªÀiï,
2 nøÀÆà£ï ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì,
200 UÁæA «ÄPïì Ø ¥sÀÄæmï (Tooti Frooti),
2mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï «ÄPïì Ø¥sÀÄæmï eÁªÀiï.
 
PÀað jÃvï:
vÁAwAiÀiÁAZÉ zsÀªÉ-ºÀ¼ÀÄÝªÉ ¨ÉÆÃ¼ï ««AUÀqï ªÀiÁ£ïð zÀªÀZÉðA. ¯ÉÆtÂ, ¸ÁPÀgï¬Ä ªÀiÁ£ïð ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì vÁPÁZï WÁ¯ÉÑA. G¥ÁæAvï «ÄPïì Ø eÁªÀiï¬Ä vÁPÁ WÁ¯ÉÑA. DvÁA ªÉÄÊzÁ D¤ ¨ÉÃQAUï ¥ËqÀgï ¨sÀ¸ÀÄð£ï E¯Éè¯ÉA WÁ¯ÉÑA. G¥ÁæAvï gÀįÁAªï WÁ¯ïß gÀªÀiïä D¤ ¥sÀÄæn WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨ÉÃQAUï mÉæÃAiÀiïÛ ¯ÉÆt ¸ÁgÀªïß ªÉÄÊzÁ ²A¥Áتïß ºÉA «Ä±Àæuï WÁ¯ïß 120 degree G¨Égï 40-45 «Ä£ÀÄmÁA ¨ÉÃPï PÀZÉðA. (DªÀ£ÁAvï)

 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira


Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Fruit Cake":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.78.170
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code