news1308082
Mother Mary's Feast Inviation
Posted On: 13/08/2008 20:33 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

PÉ.¹.0iÉÄ.0iÀÄÄ.PÉ ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛ

 

ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtÂZÉA ¥sɸïÛ

¸À¥ÉÖA§gÁZÁå  13 vÁgÉÌgï ¸ÀPÁ½A

ªÀiÁå£ïZɸÀÖgÁZÁå

¸ÁA.PÉAnUÀ£ïì

EUÀgÉÓAvï

10:15 ªÀgÁgï

0iÀÄÄ.PÉ.ZÁå PÉÆAQÚ ¨sÁªÁ ¨sÀ¬ÄÚAPï

¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆAPï D¤A ªÀÄgÉå ªÀiÁ0iÉÄPï

ªÀiÁ£ï PÀgÀÄAPï KPï §gÉÆ DªÁ̸ï

vÀÄ«ÄA ¸Àªïð vÀĪÀiÁÑ å PÀÄmÁä ¸ÀªÉÄÃvï 0iÉÄêïß ºÉA PÁ0iÉÄðA ¸ÉƨsÉƪïß, ¸ÀÄzsÁ¸ÀÄð£ï ªÀjeÉ ªÀÄíuï D«ÄA «£ÀAw PÀgÁÛAªï

 

KCA UK

 

Cordially Invites You

To join us along with your family and friends on the auspicious occasion

of the

Feast of Mother Mary

which will be celebrated at the

St. Kentigerns Church Manchester

at

10:15 AM

 on

 13th of September 2008.

 

Venue Details:
36, Wilbraham Road, Fellowfield, Manchester - M14 7DW

Location:
View a Google map of the church location.

For further information contact:

Santosh Pinto - 07738127060

Ravi Pinto - 07745880547

Ronald Lobo - 07859038604

Stany Rodrigues - 07738812092

Edited & Published By Raj Francis Pereira

 

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mother Mary's Feast Inviation":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code