news2107082
Youth Conferenmce 2008
Posted On: 21/07/2008 22:02 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

¥ÀQëPÉgÉ ¦ügÀÎeÉAvï AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀĪÉñï 2008

ªÀiÁ|¨Á| ¸ÀĤ¯ï ªÉÃUÀ¸ï

¥ÀQëPÉgÉ ¸ÁA. dÆzï ¦ügÀÎeÉZÁ AiÀÄĪÀduÁAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqïß vÁAPÁA ªÀÄÄSÉîàuï D¤ EvÀgï «±ÀAiÀiÁA ªÀAiÀiïæ ¸ÁjÌ ¸ÀªÉÆÓt ¢AªÁÑ EgÁzÁå£ï dįÁ¬Ä ªÀÄ»£ÁåZÉ 20 vÁjPÉgï ¸ÁPÁ½A 9.30 xÁªïß ¸ÁAeÉgï 4.30 ªÉÇgÁA ¥ÀgÁåAvï AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀĪÉñï- 2008 ¥ÀQëPÉgÉ ¦ügÀÎeÉZÁ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÁAvï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉÆè. ²©ügï ªÀiÁ|¨Á| LªÀ£ï ªÀiÁqÁÛ D¤ ºÁZÁ ¥ÀAUÁØ£ï ZÀ¯Éƪïß ªÉí¯ÉA. ºÁå ¸ÀªÀĪÉñÁAvï ªÀÄÄSÉîàuï, ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï, ªÀiÁzsÀåªÀiÁZÉÆ G¥ÉÇåÃUï D¤ ªÀåQÛvïé «PÀ¸Á£ÁPï G¥ÁÌjÑ ªÀiÁºÉvï DzsÀĤPï ¸ÀA¥ÀgïÌ ªÀiÁzsÀåªÀiÁZÉÆ G¥ÉÇåÃUï PÀgïß ¨sÉÆêï GwÛêÀiï jw£ï AiÀÄĪÀduÁAPï ¯Á¨Á² PÉ°. 

GUÁÛªÀ£ï PÁgÁåPï ¦ügÀÎeï «UÁgï ªÀiÁ|¨Á| D®â£ï r'¸ÉÆÃd, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ªÀiÁ|¨Á| ¸ÀĤ¯ï ªÉÃUÀ¸ï, ¦ügÀÎeï G¥ÁzsÀåPïë ²æà ®Æ«¸ï r'¸ÉÆÃd, D¤ L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. CzsÀåPïë ²æà ¹ÖÃ¥sÀ£ï ºÁårè r'¸ÉÆÃd, ¸ÀZÉÃvÀPï ¢Ã¥ÀPï r'¸ÉÆÃd D¤ ¹| gÉÆÃeï ªÉÄÃj ºÁdgï D¸ï°èA. PÀÄ. «Ä±É¯ï «ÄgÁAzÁ£ï PÁgÉåA ¤gÀéºÀ£ï PɯÉA D¤ eÉøÀ£ï ¸À¯ÁØ£Á£ï G¥ÁÌgï ¨sÁªÀÅqÉÆè.

 

Edited & Published By Raj Francis Pereira

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Youth Conferenmce 2008":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code