news1507081
Death of Leader of our Community
Posted On: 15/07/2008 21:09 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
CªÀiÁÑ å ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀiÁZÉÆ ªÀÄÄSÉ° qɤ¸ï r¹¯Áé CAvÀ¯ÉÆð

CªÀiÁÑ å ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀiÁZÉÆ ªÀÄÄSÉ° qɤ¸ï r'¹¯Áé  dįÁ0iÀiï  EPÁæ vÁjPÉgï ªÀÄtÂ¥Á¯ï Pï.JA.² C¸ÀàvÉæAvï CAvÀ¯ÉÆð. dįÁ0iÀiï ZÀªÁÝ  vÁjPÉgï ªÀÄuÁða jÃvï ªÀÄtÂ¥Á¯ï EUÀeÉðAvï eÁ°. «UÁgï eÉgÁ¯ï C.ªÀiÁ. qɤ¸ï ªÉÆgÁ¸ï ¥Àæ¨sÀÄ£ï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¨ÉmÁ0iÉÄèA. zÉÆ. eÉgÁ¼ïØ ¦AmÉÆ£ï ±ÀæzÁÝAd° ¢°.

 

qɤ¸ï r'¹¯Áé ªÀÄtÂ¥Á¯ï dƤ0iÀÄgï PÉƯÉfZÉÆ DzÉÆè ¦æ¤ì¥Á¯ï, PÀxÉÆðPï ¸À¨sÉZÉÆ ¸ÀºÀ ¸ÁÛ¥ÀPï C¤ DzÉÆè CzÀåPïê, ªÀÄAUÀÆîgï 0iÀÄĤªÀ¹ðnZÉÆ ZÀÄ£À¬Ävï ¸É£Émï ¸ÁAzÉÆ, ªÀiÁ£À¸À PÉÃAzïæ ¥ÁA§Ægï ºÀZÉÆ ¸ÀºÀ ¸ÁÛ¥ÀPï C¤ ¸ÁÛ¥ÀPï læ¹Ö C¤ DzÉÆè PÁ0iÀÄðzÀ²ð, GqÀĦ PÀxÉÆðPï ¸ÀºÀPÁj ¸ÉƸÀ¬ÄÖZÉÆ ¸ÁÛ¥ÀPï CzÀåPïê, ¢0iÉĸÉfZÁå UÉÆ«îPï ¥Àj±ÀzÉZÉÆ DzÉÆè ¸ÁAzÉÆ eÁªïß vÁ£É ¸ÀªÀiÁeÉPï ªÉÇwð ¸ÉªÁ ¢¯Áå.
 
vÉÆ d®ä¯ÉÆè 23\9\26ªÉgï PÀmÁàrAvï, ®Uïß 27\12\55 ¦¯ÉƪÉÄ£À ®Ä«¸À ¯ÁVA. §ÄVðÃA qÉÆj£ï,qÉ°, qÀ0iÀÄ£Á C¤ qÁ«ð£ï.

 

By Dr. Gerald Pinto  
Edited & Published By Raj Francis Pereira

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Death of Leader of our Community":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code