Nellu Permannur
Tumi Karan
Posted On: 20/08/2008 03:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀÄ«Ä PÁgÀuï

D¸ï¯ÉèA D¸Á vÀ±ÉA §gÀAiÀiÁè ågï
GmÉÆ£ï AiÉÄêïß
ºÀzÁåðPï SÉÆmï WÁ¯ÁßPÁvï
§gÀAiÀiÁèA vÉA §gÀªïß eÁ¯ÁA.
 
§gÀAªïÌZï £ÀeÉÆ eÁ¯Áågï
ºÁAªÉA ¥À¼ÉAªïÌZï £ÀeÉÆ vÀgï
vÀĪÉÄÑA vÀĪÉÄÑA
¸ÁPÉðA ¸ÁA¨Á¼ïß WÉAiÀiÁ.
 
ªÀÄíeÉA ªÀÄĸÁ¼ï
vÀĪÀiÁÑ å ªÁ£ÁAvï zsÁqÁAªÉÑ D¢A
vÀÄ«Ä eÁUÉ eÁAiÀiÁ
vÀĪÉÄÑA ¸ÁA¨Á¼ïß WÉAiÀiÁ.
 
ºÁAªï PÀ«
zɪÁ ªÀvÉÆð, ¦±Áå zÉÆqÉÆÛ
ªÀÄwAvï ¨sÉÆUï¯ÉèA §gÀªïß ¸ÉÆqÁÛA
G¥ÁæAvï Rıɣï GqÁÛA.
 
JzÉÆ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï
vÀÄ«Ä ¸ÉÆqï¯ÉèA ºÁAªÉA eÉÆqï¯ÉèA
vÀĪÀiÁÑ åZï £ÁAªÁgï §gÀªïß ¸ÉÆqÁèA
ºÁå D¹ÛPï vÀÄ«Ä ªÀÄÄPÉè zsÀ¤
ºÁPÁ PÁgÁuïZï vÀÄ«Ä.

 

£É®Äè, ¥ÉªÀÄð£ÀÆßgï
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Nellu Permannur to KonkaniFriends.com
  Mhajea Bhaxieak
  Mogachem Pixem
  Birmath
  Mhajea Dexieanth
  Mhaje Kathir
  Running
  Tujea Dalbaranth
 More contributions from Nellu Permannur
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tumi Karan":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.26
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code