Nellu Permannur
Mhaje Kathir
Posted On: 08/08/2008 02:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄíeÉ SÁwgï
vÀĪÉA ªÀÄíeÉ SÁwgï
UÁ¬Ä°è UÁuÁA
vÀĪÉA ªÀÄíeÉ SÁwgï
PÉ°èA ¸ÉÆzsÁßA
vÀĪÉA ªÀÄíeÉSÁwgï
PÁqï¯Éè PÀµïÖ
vÀĪÉA ªÀÄíeÉ SÁwgï
¢¯ÉÆè fêï
vÀÄPÁ ªÀÄíeÉgï D¸ï¯Áè å
ªÉÆUÁPï ¸ÁPïì!
ºÁAªÉA vÀÄeÉ SÁwgï
¸ÉƸï¯Éè PÀµïÖ
vÀÄeÁå PÀÄmÁäaA
¦qÉAvï D¸ÁÛ£Á
¢¯ÉèA gÀUÀvï
¸ÀUÉîA ¤¥sÀð¼ï!
ºÁAªÉA vÀÄPÁ
UÁ½ AiÉÄmï¯ÉÆè å
vÀÄeÁå PÁ£ÀÄì¯ÁPï
KPï ¥Émï¯ÉÆè
vÁåZï ªÀiÁgÁ£ï
vÀÄeÉÆ G¸Áé¸ï gÁªï¯ÉÆè
¸ÉƪÀiÁå ºÁå RĤUÁgÁPï
²PÁë ¢Ã£ÁPÁ
zsÉƲ ¸ÉƸÀÄAPï vÁAPÁ£Á¸ÁÛA
ªÀÄíeÉÆ ªÉÆUï PɯÁè åAZÉÆ
ºÁAªÉA fêï PÁqÁè!
D¤ DvÁA ¥ÀÄtÂÃ
vÀÄA `ªÀÄíeÉ SÁwgï'
¸Àgï¯Áè å vÁå d¼ÁjPï
¸Á¸ÁÚZÉÆ «±Éªï ¢Ã
ºÁAUÁ w «±Éªï WÉ£Ávï°è!

£É®Äè, ¥ÉªÀÄð£ÀÆßgï
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Nellu Permannur to KonkaniFriends.com
  Mhajea Bhaxieak
  Mogachem Pixem
  Birmath
  Mhajea Dexieanth
  Tumi Karan
  Running
  Tujea Dalbaranth
 More contributions from Nellu Permannur
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mhaje Kathir ":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.26
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code