Lolita Crasta
Choclate Cake
Posted On: 07/06/2008 01:25 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÉÆPÉèmï PÉÃPï

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
2 PÀ¥ÁàA Self Raising Flour,
1 ¸ÉÆÃqÁ ¨ÉÊPÁ¨ÉÆð£Émï,
2-3 PÀ¥ï PÉÆPÉÆ ¥ËqÀgï,
1 1/2 ¦mÉÆ ¸ÁPÀgï (PÉøÀÖgï ±ÀÄUÀgï) 150 UÁæA ¯ÉÆtÂ,
3 vÁAwAiÀiÁA,
1 nøÀÆà£ï ªÉ¤¯Á J¸Éì£ïì,
1 PÀ¥ï GzÁPï
 
PÀað jÃvï:
vÁAwAiÀiÁAZÉÆ zsÉƪÉÇ, ºÀ¼ÀÄݪÉÇ ¨ÉÆÃ¼ï «AUÀqï «AUÀqï ªÀiÁ£ïð zÀªÀgï. ¸ÁPÀgï ¯ÉÆt §gÉÃA ªÀiÁ£ïð ªÉ¤¯Áè J¸Éì£ïì WÁ¯ïß vÁAwAiÀiÁA ¸ÁAUÁvÁ ¨sÀ²ð. ¸É¯ïá gÉÃfAUï ¥sÁègï D¤ ¸ÉÆÃqÁ¨ÉÊPÁ¨ÉÆð£Émï ¨sÀ¸ÀÄð£ï vÁå «Ä±ÀæuÁPï E¯ÉA E¯ÉA WÁ¯ÉÑA. G¥ÁæAvï PÉÆPÉÆ ¥ËqÀgï WÁ¯ïß eÁAiÀiï wvÉèA ªÀiÁvïæ GzÁPï WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀ²ð. ¨ÉÃQAUï mÉæÃAAiÀiïÛ ¯ÉÆt WÁ¯ïß ªÉÄÊzÁ ²A¥Áتïß «Ä±Àæuï WÁ¯ïß 180 rVæ G¨Égï 40-45 «Ä£ÀÄmÁA ¨sÀgï ¨ÉÃPï PÀgï.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Choclate Cake":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.26
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code