Lolita Crasta
Sorpotel
Posted On: 03/05/2008 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸À¥Éðvɯï ( gÀVÛ)

2Q¯ÉÆ zÀÄPÁæa PÁ½eï ¨ÉÆn, §jà zsÀĪïß ¤vÀ¼ï PÀjÑ, (ºÁa ¤vÀ¼Á0iÀiï ªÀĸïÛ UÀeÉða. ¨ÉÆn ¨sÁ0iÀiÁè å£ï D¤ ¥ÀgÀÄÛ£ï WÁ¯ïß ©üvÀjè PÀƸï¬Äçjà zsÀÄvÁ£Á «ÄÃmï WÁ¯ïß zsÀįÁågï §j) ºÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ zÀÄPÁæZÁå PÁ£ÁAZÉÆå ¥Á¼ÉÆé, fèï, ªÀÄÄmÉÆÖ å, ¸ÉÆAr, ²«ÄÖ ¨ÁjÃPï PÀÄqÉÌ PÀgïß WÁ¯Éåvï. ¸ÀUÉîA H¨ï PÁqÉÛZï ¨ÁjÃPï PÀÄqÉÌ PÀgï.
 
4” D¯ÉA PÀÄqÉÌ PÀgïß 8 ¯ÉÆAUÁA, ªÀíqï wãï PÁAzÉ ¯ÉƸÀÄuï ¨ÁjÃPï ²AzsÀÄ£ï 4-5 wPÉaA eÉ«A ¥Á£ÁA, DªÀiÁìtÂZÉA GzÁPï, «ÄÃmï WÁ¯ïß ¨ÁjÃPï GeÁågï ªÉÆÃªï ¥ÀqÁÛ ¥ÀgÁåAvï GPÀqï. GPÀqÉÛZï 8 ¦0iÀiÁªï 8 vÀ£ÉÆðå «ÄgÁìAUÉÆ, PÀÄqÉÌ PÀgïß WÁ¯ÁÛ£Á gÀUÁvï¬Äà WÁ°eÁ0iÀiï. G¥ÁæAvï ¦0iÀiÁªï WÁ¯ïß KPï H¨ï 0iÉÄvÁ£Á wãï mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï ¨Á¥sÁvï ¦mÉÆ WÁ¯ïß §gÉÃA ZÁ¼ïß ¨ÁjÃPï GeÁågï 5 «Ä£ÀÄmÁA¨sÀgï GPÉÆØAPï ¸ÉÆqï. «ÄÃmï WÁ¯ïß ºÀ¼ïÛ gÀÆZï ZÁPÉÛZï GeÉÆ ¥Á¯ïéªïß ¤AªÉÇAPï ¸ÉÆqï.
 
¸ÀgÀàvÉÃ¯ï ¤AªÉÛZï 3-4 ¢Ã¸ï ¥ÀgÁåAwà ¦æeÁAvï zÀªÀgÁågï ¥Áqï eÁ0iÀiÁßA.

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ

Edited  & Published By Raj Francis Pereira


Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sorpotel":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.157
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code