Dolphy Lobo
Mitr Lekhak
Posted On: 18/09/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
«Ävïæ ¯ÉÃRPï

KPï ¯ÉÃR£ï 0iÀiÁ PÀxÁ ¥ÀvÁægï bÁ¥ÀÛZï vÉÆ ¯ÉÃRPï ¨ÉÆêï ZÀqï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛ. D¤ vÉA vÁZÉA ¥sÀÅqÀèzï °Tvï vÀgï zsÁ duÁAPï vÉÆ vÉA zÁR0iÀiÁÛ, vÁZÉå «²A ¸ÁAUÁÛ. vÁå CAPÁåZÉÆå xÉÆqÉÆå ¥Àæw0iÉÆ ªÉƯÁPï WÉvÁ, vÁZÁå ªÉÆUÁZÁåAPï 0iÀiÁ ªÀ½ÌZÁåAPï ªÁZÀÄAPï ¢vÁ 0iÀiÁ ªÁAmÁÛ, vÁAa C©ü¥Áæ0iÀiï PÀÆqÁ PÀÆqÉè D0iÉÆÌAPï D±ÉvÁ 0iÀiÁ gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛ. vÁPÁ eÁ0iÀiï ¥sÀPÀvï ±Á¨Á¹Ì. pÃPÁ vÁZÁå£ï ¸ÉƸÀÄAPï eÁ0iÀiÁßAZï.
 
ºÉA ¸ÀºÀeï D¤ ªÁfâ. PÉÆtÂà ±Á¨Á¹Ì ¢vÁ£Á D¥ÀÅuï ¥sÀÅUÁ£Á¸ÁÛ£Á gÁªÁvï? C±ÉA WÀqÉèA ªÀÄíeÉå xÀA0iÀiï:
 
JPÁ ¯ÉÃRPÁ£ï KPï PÁt ªÀiÁíPÁ zsÁqïß ¢° l¥Áà¯Ágï. vÁå G¥ÁæAvï ºÀ0iÉÄðPÁ ¢¸Á, ¸ÉÆr£Á¸ÁÛA ¥sÉÇ£ï PÀ£ïð ªÀiÁíPÁ vÁuÉ zsÉƸÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. ¸À¨Ágï PÁªÀiÁA¤ D¤ gÁmÁªÀ½A¤ ºÁAªï «Ä¸ÉÆî£ï D¸Áè åjà vÁå ¯ÉÃRPÁPï ºÁAªï ¸ÉƹÚPÁ0iÉÄ£ï eÁ¥ï ¢vÁ¯ÉÆA, vÉzÉÆ¼ï ¥À0iÀiÁðAvï. ¥ÀÅuï vÁå JPÁ ¢¸Á vÁå ¯ÉÃRPÁZÁå ¸ÀªÁ¯ÁA¤ ªÀÄíeÉA ¦ÃAvï PÀzÀé¼Á0iÉÄèA.
 
`ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯Áå ¯ÉÃRPÁA¤ vÀÄPÁ PÁt zsÁqï ¯Áè å£ï vÀÄeÉA ¥Àvïæ ZÀ¯ÁÛ. ¥sÁ0iÀiïì PÀj£ÁA0iÀiï vÀgï ªÀÄíf PÁt ºÁAªï ¥ÁnA ªÀívÁðA. ªÀiÁíPÁ zÀĹæA ¥ÀvÁæA D¸Ávï.'
 
`eÁ0iÀiïÛ, ªÀí£ïð ªÀíZï' ºÁAªÉ vÁPÁ eÁ¥ï ¢°.
 
`vÀÄeÁå zÀ¥sÀÛgÁPï 0iÉÄêïß ºÁAªÉ ªÀíjeÁ0iÀiï vÀgï ªÀiÁíPÁ CzsÉÆð ¢Ã¸ï eÁ0iÀiï. ªÀ0iÀiÁè å£ï §¸ÁìPï ºÁAªÉ ¥ÀAwøï gÀÄ¥À0iÀiï RaðeÁ0iÀiï. vÉ vÀÄA ¢vÁ¬ÄÎÃ?'
 
`£Á.'
 
`D¤ QvÁå vÀgï ªÀÄíf PÁt vÀÄAªÉ ¥sÁ0iÀiïì PÀj£Á¸ÁÛA D¤Qà ©üvÀgï zÀªÀ¯Áðå0iÀiï?' vÁZÉÆ vÁ¼ÉÆ D¤Qà aPÉÌ ªÀ0iÀiïæ UɯÉÆ.
 
`ºÁAªÉ w ¸ÁA¨Á¼ïß zÀªÀ¯Áðå.'
 
`QvÁå, ¯ÉÆuÉÑA WÁ®ÄAPï 0iÀiÁ vÀÄeÁå £ÁAªÁgï ¥ÀæUÀmï PÀgÀÄAPï?'
 
ºÁAªï DvÁA aPÉÌ vÁ¥ÀÅ£ï D0iÉÆèA. vÀjà ¸À0iÀiÁæuï ¸ÁA¨Á¼ÉîA.
 
`ªÀí0iÀiï' ºÁAªÉ vÁPÁ xÀAqÁ0iÉÄ£ï eÁ¥ï ¢°.
 
vÀ£ÁðåmÁåPï QvÉA ¨sÀUÉèAVà PÉÆuï eÁuÁ, vÁuÉ ¥sÉÇ£ÁZÉÆ ¸ÀA¥ÀPïð vÀÄl0iÉÆè. ªÀiÁíPÁ ºÁ¸ÉÆ D0iÉÆè å. §ºÀıÀå vÁZÉå¯ÁVA zÀĸÉæA ¸ÀªÁ¯ï vÀ0iÀiÁgï £Ávï ¯ÉèA ªÀÄíuï ¢¸ÁÛ.
wÃ£ï ªÀÄ»£ÁåA G¥ÁæAvï ºÁAªÉ vÁa PÁt `gÉhįÉÆ' ¥ÀvÁægï ¥ÀæUÀmï PÉ°. ¯ÉÃRPÁZÉA £ÁAªï ªÀiÁvïæ vÁZÉA, Ggï ¯ÉèA ¸ÀUÉîA ºÁAªÉAZï §gÀAªÉÑA ¥Àqï ¯ÉèA.
 
PÁt ¥ÀæUÀmï eÁªïß zÀĸÁæ å ºÀ¥ÁÛ åAvï vÁZÉA ªÀiÁíPÁ ¥sÉÇ£ï D0iÉÄèA. vÁZÉA £ÁAªï vÁuÉ ªÀiÁíPÁ ¥À¬Ä¯ÉèA ¸ÁAUÉèA.
 
`ºÁA, vÀÄf PÁt vÀÄeÁå £ÁAªÁgï ¥ÀæUÀmï eÁ¯Áå. ªÁaè0iÀiï ªÉà vÀÄAªÉ?'
 
`¸ÉÆjæ CAPÀ¯ï,' vÉÆ zÀĸÉæAZï G®AªïÌ ¯ÁUÉÆè. `ªÀÄíeÁå JPÁ «Ävïæ ¯ÉÃRPÁ£ï vÀ±ÉA vÀÄeÉå¯ÁVA G®0iÀiï ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÉÆ£ï ¢¯Áè å£ï ºÁAªï vÀÄPÁ vÀ±ÉA vÁå ¢Ã¸ï G®¬Ä¯ÉÆèA. ªÀÄíf ZÀÆPï eÁ°. vÀÄeÉ嫲A vÁuÉ ªÀiÁíPÁ G¯ÉÖAZï ¸ÁAUï¯ÉèA.'
 
vÁZÁ vÁ¼ÁåAvï ¥À±ÁÑvÁÛ¥ï ¤±ÉvÁ¯ÉÆ.
 
`D¸ÉÆA, ºÁå ¥sÀÅqÉA D¤Qà §gÉÃA PÀ£ïð §gÀ0iÀiï. vÀÄPÁ aPÉÌA ªÉVA CªÁÌ¸ï ªÉļÀÛ¯ÉÆ.'
 
`eÁ0iÀiïÛ CAPÀ¯ï. D£ÉåÃPï ¸ÀAUÀvï D¸Á...'
 
`¸ÁAUï, PÀ¸À° w?'
 
`ºÁAªÉ PÀµÁÖA¤ D£ÉåÃPï PÁt §gÀ¬Ä°è...'
 
`ºÁA... zsÁqïß ¢Ã. ¥ÀÅuï ¸À ªÀÄ»£É vÀjà ¯ÁUÀÛ¯É ¥sÁ0iÀiïì eÁAªïÌ. WÀqÉå WÀqÉå ¥sÉÇ£ï PÀ£ïð ªÀÄíeÉÆ ªÉÄAzÀÄ SÁ0iÀiÁßPÁ.' ºÁAªÉ vÁPÁ ²ÃzÁ ¸ÁAUÉèA.
 
`w PÁt `¥À0iÀiÁÚj'ZÉgï ¥sÁ0iÀiïì eÁ¯Áå.'
 
`ªÀí0iÀiï!? vÀgï §gÉAZï eÁ¯ÉA...' ºÁAªÉ vÁPÁ G¯Áè¸ï ¥Ál0iÉÄè.
 
`vÁå ªÀÄíeÁå «Ävïæ ¯ÉÃRPÁ£ï w PÁt wzÀÄé£ï ¢vÁA ªÀÄíuï ªÉí°è. vÁZÁå £ÁAªÁgïZï  vÁuÉ w ¥sÁ0iÀiïì PɯÁå.'
 
ªÀÄíeÉå ¯ÁVA DvÁA GvÁæA £Ávï °èA vÁPÁ §ÄdAªÁÑ åPï.


 

-qÉÆ°á, PÁ¹ì0iÀiÁ

Edited  & Published By Raj Francis Pereira


Other Last 10 Contributions of Dolphy Lobo to KonkaniFriends.com
  Bombointlea Gataranth Hanv
  Bombaimth Amcho Natak
  Hokleak Thaap Maink Kop
  Mhajea Kazaracho Matov
  Policegara Thavn Japthi
  Cycle Thalieanth Ami Rasthear
  Gaag Ani Gayan
  Raag Ani Mog
  Hi Pisai Ya..?
  Natakantlem Chedum Gull
 More contributions from Dolphy Lobo
Comments on this Page

Dear Dolphy. The narrated incident is very interesting. I also felt sorry for the budding writer. I look forward for your articles. Congratulations for being awarded with "sandesha" award.

 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mitr Lekhak":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 54.211.62.139
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code