Other contributions By Fr.Maurice D'Paula
  Ghundaye Thavn Bob Martam
  Kon Ulaitha Mhallem Garjechem
  Mhanis Monxieak Bolpo
  Jivananth Pidechem Karbar
  Tumyi Ek Mhanyari
  Adhik Vartem Kaam Disana
  Kumok Khaim Thavn Yeteli?